שבועיים לאחר שנכנסה התקנה לתוקף החוסכים עדיין לא בטוחים: מאילו קופות גמל אפשר למשוך כספים פטורים ממס?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ב-24 באפריל נכנסה לתוקף הוראת השעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל לא פעילות שבחשבונותיהם עד 7,000 שקל למשוך את כספם בפטור ממס. קופות הגמל היו אמורות להודיע עד סוף אפריל לחוסכים הזכאים לכך אודות זכותם למשוך את כספם והוראות לביצוע המשיכה.

אלא ששבועיים מאז שנכנסה הוראת השעה לתוקף ושבוע לתוך מאי נדמה שעדיין שורר בלבול לגבי קופות הגמל שאפשר למשוך מהן כספים פטורים ממס. סוכני ביטוח רבים מדווחים על חוסר ודאות בקרב לקוחותיהם שעוד לא קיבלו הודעה על זכאותם. כך למשל, מתברר שאם לעמית ישנם כמה חשבונות בקופת גמל אחת, שסכומם עולה על 7,000 שקל, הוא אינו רשאי למשוך את הכסף בפטור ממס.

אבל אם לעמית יש כמה קופות גמל שסכומן עולה על 7,000 שקל, אך סכום כל אחת בנפרד קטן יותר – הוא רשאי למשוך את הכספים. לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון, "כרגע אנשים עדיין לא יודעים מה מגיע להם למשוך בדיוק ויש תחושה של חוסר ודאות, אך קופות הגמל מחויבות לשלוח דיווחים לעמיתים ולהודיע להם על קופות גמל מורשות משיכה פטורה ממס. צפוי שיהיה בלבול מכיוון שהכל חדש. אני מניח שבקרוב כולם יקבלו הודעה מקופות הגמל שלהם".

בסוף פברואר אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תקנות המוציאות לפועל את החוק שאושר בוועדה, לפיו עד ל- 31 במרץ 2015 יוכלו עמיתים בקופת גמל לתגמולים, בקופת גמל לא משלמת לקצבה, בקופת גמל ענפית ובקופת גמל מבטיחת תשואה מורשית למשוך ללא חיוב במס סכום חד פעמי בסך של עד 7,000 שקל מחשבונות בעלי יתרה של עד סכום זה, כדי לאפשר לעמיתים להימנע מתשלום דמי ניהול בקופות גמל לתגמולים בעלי יתרה צבורה נמוכה, שעתידים להתייקר בתחילת 2016.

עוד קובעות התקנות כי קופת הגמל תשלח לעמיתים הזכאים הודעה עד 31 במאי 2014 לכל המאוחר, שבה תפורט זכותו למשיכת הכספים. המשיכה תתבצע תוך 10 ימי עסקים מהיום שבו העביר העמית את הבקשה. במקרה של איחור בהעברת הכספים לעמית, תשלם הקופה ריבית פיגורים בשיעור פריים + 4.5%.

תחילת התקנות 30 יום מיום פרסומן. אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יזם את ההוראה במטרה לאפשר לציבור החוסכים משיכת כספים בפטור ממס, לייעל את מערכת החיסכון הפנסיוני ולמנוע סבסוד צולב בין חוסכים. בקופות גמל קיימים קרוב לשלושה מיליון חשבונות ישנים עם יתרות נמוכות שאינם פעילים עוד.

חשבונות אלה מהווים מעל 40% מסך החשבונות בקופות הגמל, לעומת כ-2% מסך הכספים המנוהלים בקופות הגמל. סגן הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, רג'ואן גרייב, ציין כי בישראל קיימים 3 מיליון חשבונות קטנים, שבהם סכומים של עד 7,000 שקל, ושסכומם הכולל של חשבונות אלה עולה על 3 מיליארד שקל.

בסוף מרץ חתם שר האוצר יאיר לפיד על התקנות החדשות, שבהן נכתב בין השאר כי "עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית קיימים כספים שאינם ממרכיב הפיצויים, רשאי למשוך את כספי התקבולים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי אם התקיימו התנאים הבאים: בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מה-1 בינואר 2012; לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לפי העניין מה-1 בינואר 2013; היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום שלפני היום הקובע לא עלתה על 7,000 שקל".

עד שיגיעו כל ההודעות לעמיתים, אפשר למצוא באתר של משרד האוצר שאלות ותשובות על קופות הגמל הניתנות למשיכה ללא מס, דוגמת אלה: יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 שקל ובשני 2,500 שקל. האם אוכל למשוך את הכסף? כן.

מאחר שבשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינם עולים על סכום של 7,000 שקל, אפשר יהיה למשוך את הכספים. יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 שקל ובשני 6,500 שקל. האם אוכל למשוך את הכסף? אי אפשר לבצע את המשיכה. אף שמדובר בשני חשבונות שונים, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת הסכום של 7,000 שקל. יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 שקל ובשני 3,500 שקל. האם אוכל למשוך את הכסף? כן. מאחר שבכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על סכום של 7,000 שקל, אפשר יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email