תמורת 28.5 מיליון שקל בשנה: הראל תעניק שירותי תפעול להכשרה

ההסכם בין החברות, שנחתם לתקופה של כ-10 שנים, כולל מתן שירותי תפעול לתיק הפנסיוני של הכשרה וכן שירותי בית תוכנה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הראל ביטוח תעניק שירותי תפעול עבור התיק הפנסיוני של הכשרה וכן תעניק שירותי בית תוכנה ושירותי לשכת שירות עבור תיק העבר ועבור תיק הביטוח של הכשרה בתחומי בריאות, סיעוד, ריסק, משכנתה, מחלות קשות, בסט אינווסט פרט ותיקון 190, עבור התיק הקיים וכן מכירות חדשות בתחום הפנסיוני ובתחום אובדן כושר עבודה.

בהתאם להוראות ההסכם, תקופת ההתקשרות אינה מוגבלת בזמן. עם זאת, החל משנת 2029 הצדדים יוכלו להביא את ההתקשרות לסיומה ו/או להפסיק חלק מן השירותים במתן הודעה מראש ובכתב ובכפוף להוראות ההסכם.

הראל תשמש כספק מיקור חוץ מהותי להכשרה ביטוח | צילום: Shutterstock

הכשרה תשלם להראל עבור השירותים 28.5 מיליון שקל בשנה בשמונה השנים הראשונות להתקשרות, כאשר לאחריהן התמורה תפחת לסך של כ-14 מיליון שקל תוך התאמה מדי שנה להיקף השירותים הניתנים.

לשם מתן השירותים האמורים, תעניק הראל ביטוח להכשרה רישיון שימוש במערכות המחשוב שלה כמפורט בהסכם, וזאת בנוסף לפיתוח ממשקי נתונים עבור הכשרה למערכותיה הקיימות של הראל ביטוח.

תלויים באישור הממונה

ההתקשרות בהסכם מותנית בקבלת אישור בלתי מותנה מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בכל מקרה, אם אישור הממונה לא יתקבל ו/או יתקבל כשהוא מותנה בתנאים כלשהם שלא יהיו מקובלים על צד כלשהו, בתוך 90 ימים ממועד חתימת ההסכם, ההסכם יבוטל.

תפעול תיק העבר במערכות המחשוב יבוצע עבור הכשרה על ידי הראל ביטוח, וזאת למעט תהליכים הדורשים החלטות עסקיות אשר קשורים לתיק העבר אשר ימשיכו להתבצע על ידי הכשרה.

ניהול נתוני תיק העבר והתיק החדש של הכשרה במערכות המחשוב יעשה בסביבת הרשאות נפרדת מיתר פעולותיה של הראל ביטוח.

כמו כן, הכשרה תיוותר הבעלים של תיק העבר והתיק החדש ותהיה האחראית הבלעדית כלפי צדדים שלישיים כלשהם בכל הנוגע לקבלת החלטות כמבטחת בקשר עם השירותים, אחריות כלפי רשויות, אחריות לדוחות הכספיים ותוכנם, ניהול ההשקעות, הלבנת הון, ניהול הסולבנסי, אקטואריה, ביקורות פנים וביקורות של הממונה וכד'. כמו כן, הכשרה תהא האחראית הבלעדית והמלאה לדרישות, תביעות, קנסות או הליכים מנהליים ומשפטיים כלשהם, ככל שיהיו, בקשר עם התיקים האמורים, והראל ביטוח לא תישא באחריות כלשהי בגינם.

בכל הנוגע למתן השירותים, הראל ביטוח תשמש כספק מיקור חוץ מהותי, ובמסגרת זו תאפשר להכשרה לבקר את מתן השירותים, בכלל זה, תאפשר גישה של מספר בעלי תפקיד בהכשרה (היועץ

המשפטי, מנהל הכספים, המבקר הפנימי, מנהל הסיכונים ורואה החשבון המבקר) למידע הנוגע לשירותים המצויים אצל הראל ביטוח תוך שיתוף פעולה סביר וזמינות מתאימה לצורך כך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email