תשלום יתר? תיקון לחוזר צירוף ביטוח

מבטחת שלא תדאג לביטול פוליסה מקורית דומה בחברה קודמת - תישא בסכום הפרמיות ששילם המבוטח ביתר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פניות מבוטחים שהגיעו לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון העלו כי פעמים רבות מבוטחים רוכשים פוליסת ביטוח חדשה ולא מבטלים פוליסה דומה ישנה. מצב זה יוצר, לטענתם ולטענת רשות שוק ההון, תשלום של כפל פרמיה.

בשל כך, הוחלט ברשות לקבוע כי חברת ביטוח המקבלת בקשה לצרף מועמד לביטוח שכבר מחזיק בפוליסה בחברה אחרת, תברר מול המועמד אם ברצונו לבטל את הפוליסה הקיימת.

חברת הביטוח תישא בסכום פרמיות ששילם המבוטח ביתר | צילום: shutterstock

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת קבע בתיקון חוזר צירוף ביטוח שפרסם בתחילת השבוע כי במידה שהמועמד הסכים לכך, חברת הביטוח החדשה תפנה בשמו לחברת הביטוח המבטחת בפוליסה המקורית ותדאג לבטל אותה ולתעד את ההליך. היה ופוליסת הביטוח המקורית לא בוטלה בשל אי קיום אחת או יותר מהפעולות שנדרשו ממנה בסעיף 8ו', חברת הביטוח החדשה תישא בסכום הפרמיות ששילם המבוטח ביתר.

התיקון ייכנס לתוקף ב-1 בנובמבר 2020.

פוליסה דומה

בנספח לחוזר מובהרים כללים שאין לעשות בהם שימוש בעת צירוף לביטוח:

"חברת ביטוח לא תצרף מבוטח לפוליסת פרט המעניקה פיצוי כאשר למבוטח קיימת פוליסה אחרת המעניקה פיצוי עבור מקרה ביטוח דומה; על אף האמור, חברת ביטוח רשאית לצרף מבוטח אם התקיים אחד מאלה:

א.         התקבל אישורו של המבוטח לביטול הפוליסה הקיימת.

ב.         התקבל אישורו של המבוטח לצירוף לאחר שנמסרה לו הודעה כי צירוף זה הוא עבור פוליסה נוספת אשר מבטחת מקרה ביטוח דומה לפוליסה הקיימת בידו וכי יגבו ממנו דמי ביטוח עבור שתי הפוליסות.

ג.          לא קיימת למבוטח פוליסה עבור מקרה ביטוח דומה באותה חברת ביטוח, ולחברה אין מידע בדבר קיומן של פוליסות עבור מקרה ביטוח דומה בחברות ביטוח אחרות, וזאת לאחר שבוצע הליך התאמת צרכים לפי סעיף 3.

מפרט לקבוצתי

בעת מעבר מפוליסה לביטוח קבוצתי לפוליסת פרט אצל אותה חברת ביטוח, יחולו הוראות אלה:

א. חברת ביטוח לא תגבה פרמיה עבור פוליסת פרט ממבוטח לפני שביטלה את הגבייה עבור הפוליסה לביטוח קבוצתי שבה הוא מבוטח; נודע לחברת ביטוח על סיום גביית הפרמיה בביטוח הקבוצתי לאחר סיום הגביה בפועל, תהיה גביה למפרע של הפרמיה עבור פוליסת פרט מתום תקופת הביטוח הקבוצתי, תוך מתן רצף ביטוחי וכיסוי מקרי ביטוח שהתרחשו בתקופת הביניים.

ב. חברת ביטוח תציין בפני המבוטח כי קיים שוני בהיקף הכיסוי בין פוליסה לביטוח קבוצתי לבין פוליסת פרט ותציע לו מידע מפורט לעניין זה.

כללי:
  • חברת ביטוח לא תעשה שימוש בפרטי אמצעי תשלום שמסר לה מבוטח אגב הליך צירוף מסוים שלא לצורך אותו הליך צירוף.
  • חברת ביטוח לא תכלול בטופס הצעה לביטוח סעיף הממנה את הסוכן לשלוחו של המבוטח.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email