3.4 מיליון ש"ח בשנה: יפתח רון-טל מכפיל שכרו כיו"ר מגדל

עלות שכרו הצפויה כיו"ר מגדל ביטוח – פי 2 מהשכר שקיבל בחברת החשמל. אסיפה מיוחדת של בעלי המניות תאשר את תנאי העסקתו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעלי המניות במגדל אחזקות יקיימו אסיפה כללית מיוחדת ב-8 בנובמבר כדי לאשר את תנאי העסקתו של יפתח רון-טל כיו"ר מגדל ביטוח ומנכ"ל מגדל אחזקות, כך עולה מדיווח של מגדל אחזקות לבורסה.

על פי הדיווח, תסתכם עלות השכר של רון-טל, החל מ-2022, בכ-3.4 מיליון ש"ח. שכרו החודשי יסתכם בכ-238,500 ש"ח ומסכום זה יופחתו כל הטבה שיבחר לקבל ובכלל זה שווי שימוש ברכב. רון-טל נכנס לתפקידו באוגוסט האחרון ועלות שכרו ב-2021 תסתכם בכ-1.4 מיליון ש"ח. יש לציין, כי בחברת החשמל הסתכמה עלות שכרו ב-2020 ב-1.2 מיליון ש"ח (כ-100 אלף ש"ח בחודש).

יפתח רון-טל. צילום: רונן שמיר, ארכיון חברת החשמל לישראל
סעיף אי תחרות

סעיף נוסף שיועלה לאישור האסיפה הוא בעניין תשלום עבור התחייבות לאי תחרות. בדיווח מוסבר כי כיום לא קיימת במדיניות התגמול הוראה בדבר אי תחרות, אולם קיימת אפשרות למענק הסתגלות. השינוי המוצע הינו בקשר עם מנכ"ל ויו"ר בלבד, ככל שהם מכהנים גם בתפקיד של מנכ"ל או יו"ר במגדל ביטוח, ולפיו רשאית החברה לאשר תשלום כנגד התחייבות לאי תחרות לתקופה שלא תעלה על תשעה חודשים ממועד הפסקת הכהונה.

כמו כן, להוראה זו נקבעה תקופת אכשרה, לפיה התחייבות שכזו, אם תנתן, והתשלום בגינה, לא ייכנסו לתוקף לפני שנושא המשרה הרלוונטי השלים 18 חודשי כהונה בחברה, באופן התואם את מדיניות מגדל ביטוח. לצד תיקון זה, התווספה הבהרה לפיה תקופת הסתגלות הקבועה במדיניות התגמול הקיימת, ושתקרתה עד תשעה חודשים, לא תנתן למי שיהיה זכאי לתשלום בגין אי תחרות.

בנוסף, על פי תנאי העסקתו, רון-טל יהיה זכאי להפרשות סוציאליות בהתאם למקסימום האפשרי, במסגרתן יהיה זכאי להפרשות מעסיק (מגדל ביטוח) לתגמולים בשיעור של 6.5% מהמשכורת, להפרשות לפיצויי פיטורין בשיעור 8.33% מהמשכורת, לכיסוי אובדן כושר עבודה כמקובל במגדל ביטוח, ולהפרשות עבור קרן השתלמות עד לתקרה המותרת לצרכי מס.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email