5 חברות הביטוח הגדולות יפצו את המבוטחים על אי תשלום ריבית

ביה"מ אישר תביעה ייצוגית נגד החברות וחייב אותן לפצות את על אי תשלום ריביות למבוטחים, מוטבים וצד שלישי, בכל ענפי הביטוח. סכום הפיצוי טרם נקבע
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי חמש חברות הביטוח הגדולות – כלל, מגדל, הפניקס, הראל ואיילון – יחויבו לפצות מבוטחים על אי תשלום ריביות בשנים 2010‑2021.

בפסק הדין שניתן על ידי השופט רחמים כהן אושרו התביעות הייצוגיות שהוגשו נגד החברות. התביעות עוסקות בפרשנות הנכונה של סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, בכל הקשור לשאלה מהו "יום מסירת התביעה", לצורך ספירת 30 הימים לתשלום ריבית על תגמולי ביטוח. התביעות הוגשו במאי 2013, וההחלטה לאשר את הבקשה להגשת התביעה כייצוגית התקבלה במחוזי בתל אביב על ידי השופט יצחק ענבר ב-30 באוגוסט 2015.

ביה"מ ימנה מומחה שיקבע את אופן וגובה הפיצוי למובטחים. צילום: shutterstock

לטענת התובעים, "יום מסירת התביעה" הוא מועד דרישת התשלום כשלעצמה, אף אם אינה נתמכת במסמכים כלשהם. מאידך, עמדת הנתבעות הייתה שהכוונה למועד מסירת דרישת תשלום הנתמכת בכל המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות.

מדובר על פסק דין חלקי, מאחר שביה"מ טרם קבע את הסכומים אותם ישלמו חברות הביטוח לחברי הקבוצה הזכאים לפיצוי. ביה"מ הרחיב את הגדרת הקבוצה וקבע בפסק הדין שמדובר ב"כל זכאי (מבוטח, מוטב או צד שלישי) אשר במהלך התקופה, שתחילתה שלוש שנים קודם להגשת התובענות וסיומה ביום מתן פסק דין זה (28.2.2021), קיבל מהנתבעות, שלא על פי פסק דין בעניינו, תגמולי ביטוח מבלי שצורפה להם ריבית כדין".

השבה ופיצוי למבוטחים

בהחלטת האישור, קבע השופט, בין היתר, כי: "הן לשון החוק והן תכליתו תומכים בעמדת המבקשים;  העמדה הפרשנית לפיה 'יום מסירת התביעה' לצורך חישוב הריבית הוא יום מסירת דרישת התשלום על פי הפוליסה, להבדיל מיום השלמת איסוף המסמכים הדרושים לבירור החבות, מתחייבת גם מתכליתן של הוראות החוק, ממערכת התמריצים שביקש המחוקק לייצר באמצעותן ומעקרונות יסוד של השיטה המשפטית; המחלוקת מושא בקשות האישור אינה מצומצמת לסוגי הפוליסות שנערכו למבקשים, אלא היא חוצה את קהל המבוטחים בכללותו ואת כל סוגי הביטוח.

בקשר לסכום הפיצוי, קבע השופט כהן: "חברי הקבוצה זכאים להשבה ולפיצוי בגין הפרשי ריבית שלא שולמו להם בהתאם לאמור לעיל. לצורך מימוש פסק הדין, כדי לחשב את ההשבה המגיעה לכל חבר בקבוצה באופן פרטני או על בסיס כלים סטטיסטיים ועל מנת לקבוע את אופן ההשבה לחברי הקבוצה (ולחלופין, בדרך של מתן פיצוי לציבור) – יש צורך במינוי מומחה, שימונה לאחר קבלת עמדות הצדדים בעניין זה. עמדות הצדדים לגבי הסמכויות שיינתנו למומחה ואופן עבודתו, יוגשו בתוך 30 ימים מהיום. הנתבעות ישלמו, יחד ולחוד, הוצאות לתובעים המייצגים בסך של 105 אלף שקל ושכ"ט עו"ד בסך של 140 אלף שקל, בתוך 30 ימים מהיום. גמול התובעים המייצגים ושכ"ט באי כוחם ייקבעו בפסק הדין הסופי".

חברות הביטוח דיווחו כי הן לומדות את משמעויות פסק הדין; הראל והפניקס הודיעו כי הן בוחנות את האפשרות להגשת ערעור על פסק הדין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email