יוסי מנור, חבר ועדת ההיגוי של לשכות הביטוח באירופה